இளம்பரிதி

இளம்பரிதி 


பரிதி பதிப்பக உரிமையாளர் இளம்பரிதி என்னுடைய ஆடாத நடனம் நட்பாட்டம் நூல்களைப் பதிப்பித்தவர். பழகுவதற்கு இனியவர். எளியவர். அவரது பிறந்த நாளில் அவரை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன்.

வாழ்தல் இனிது