சமீபத்துப்ரியக்காரி
2 க்ளிஷே


மச்சமென்பது
சிறுகச்சிறுகக்
கொன்றொழிக்கும்
தவணைமுறை
யுத்தம்
என்றெழுதிக் காட்டினேன்.
இதோ பார்
இது க்ளிஷே.
இதை எழுதுவதற்கு
யாரோ போதுமே ஏன் நீ?
இதில் எழுதப்படவும்
நானெதற்கு?
மேலாய்
இப்படி எழுதுவதற்கா
என்னிந்த மச்சம்
என்றபடியே
சற்றே நெருங்கினள்.
*
வாழ்வென்னடி பெரிய வாழ்வு
உதடே குடையாக
முகமென்ப
தீராமழையாக அதில்
ஊரே நனைந்தாலும்
நான் மாத்திரம் நனையேனென்று
நளினமாய் ஒதுங்கியிருக்கிற
அந்தக்
கருணைபழகாத
மச்ச கர்வம்
அதற்குப்
போகத் தான் மிச்சம்