7 பொன்-பொழுது-தோன்றல்

7 பொன்-பொழுது-தோன்றல்
     சமீபத்துப்ரியக்காரி


ஒரு
மைதுனத்தின் பாதியில்
நீ
வந்து சேர்கின்ற
அனிச்சையென்பது
இவ்வாறானது.
கவனிக்க மறந்த கொதி பொங்கி
எரிதலை அணைத்து வைக்கிற
பாலினொரு வெண்கோடு
மெல்லக் கரைதாண்டிக்
கூடத்திற்கு
வந்து சேர்கையில்
கூடவே அழைத்து வரும்
எரிவாயுக் கசிமணம்
போல அது
சாலச்சுகம்