இசையோடு இயைந்த நதி 3

இந்த மாதம் பேசும் புதிய சக்தி இதழில் நான் எழுதிவருகிற

இசையோடு இயைந்த நதி

பாடலாசிரியர்களைப் பற்றிய தொகைத் தொடர்பத்தியில் செந்தூரக் கவி கங்கை அமரன் என்ற அத்தியாயம் வெளியாகி உள்ளது.
வாசியுங்கள் அன்பர்களே