சமீபத்துப்ரியக்காரி

17 பேசாமடந்தை

சமீபத்துப்ரியக்காரி 17 பேசாமடந்தை அவளுக்குக் கோபம். தாங்க முடியாத பழிநிறைக் கோபம் அது. இப்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு சொல்லாப் பேசுகிறாள். முன்பிருந்த ஆதுரம் முற்றிலுமாய் நீக்கம் செய்யப்பட்ட வேறோர் குரல். நாடறிந்த நடிகனொருவன் தொண்டைப் புண்ணால் பேசமுடியாமற் போகையில் பண்டிகைக் காலத்துக்கு வந்தேயாக… Read More »17 பேசாமடந்தை

12 நிபந்தனைகளுக்கு உட்படுதல்

சமீபத்து ப்ரியக்காரி 12 நிபந்தனைகளுக்கு உட்படுதல் அவளென்பவள் சில பாடல்களைத் திரும்பத் திரும்பக் கேட்பாள். அந்தப் பழக்கம் எனக்கும் அவ்விடமிருந்தே வந்து சேர்ந்தது. ஒரு செல்லச்சொல்லை அடிக்கடி உபயோகிப்பாள்.அச் சொல்லை எப்போது கடக்க நேர்ந்தாலும் அவள் குறித்த ஞாபகமாகவும் அதுவே மாறிவிடுகிறது.… Read More »12 நிபந்தனைகளுக்கு உட்படுதல்

4 சொல்லாச்சொல்

  சமீபத்துப்ரியக்காரி 4 சொல்லாச்சொல் ஏழு கடல் ஏழு மலை இன்னும் பிற எல்லாமும் தாண்டி வந்து நீ துயிலெழக் காத்திருக்கும் ஓர் நாளில் கனவின் பிடியில் சற்றுக் கூடுதலாய்ச் சஞ்சரித்து விட்டுத் தாமதமாய் எழுந்துகொள்கிறாய். “எப்போது வந்தாய்   ஏன்… Read More »4 சொல்லாச்சொல்